Yrkandet baseras på kända kostnadsökningar samt den svenska och den lokala ekonomins utveckling.  Totalt önskar Stiftelsen lägga ner 34,5 miljoner kr eller 242 kr/kvm i underhåll och reparationer vilket understiger Bodenbos bedömning av det långsiktiga underhållet till minst 250 kr/kvm. Satsningen på underhåll har även ett mycket högt stöd från Bodenbos hyresgäster som återkommande i kundundersökningar önskar en högre underhållsnivå.

För att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för hyresrättens utveckling i Boden måste hyresnivån på ett rimligt sätt tillåtas följa utvecklingen i samhället i stort. Tyvärr har inte detta skett under de senaste fem åren då hyresutvecklingen lett till neddragningar i service och kvalité. Denna utveckling kan inte fortsätta om hyresrätt skall vara ett attraktivt alternativ på bostadsmarknaden.

Yrkandet innebär att Bodenbos prognostiserade resultat hamnar på ca 3,5 miljon kronor.  Resultatnivån är då tillräcklig för att försvara Bodenbos soliditet vilken annars kommer att nedgå. Hyresnivå borde vara 15,76% högre än i dagsläget för att Bodenbo skall ha en möjlighet att godtagbart underhålla fastigheterna samt även ha en lönsamhet som ger en grundläggande finansiell stabilitet över tiden.

Med hänvisning till diskussionen ovan yrkar Bodenbo på att bostadshyrorna höjs med 5,26% för år 2020. I yrkandet tas inte full hänsyn till underhållsbehovet eller till bevarandet av finansiella stabilitet då det ej av Bodenbo uppfattas som rimligt att under år 2020 komma upp till erforderlig nivå då hyreshöjningen sammantaget skulle varit en betydande belastning på hyresgästernas ekonomi. Bodenbo önskar vidare att Hyresgästföreningen ingår en avsiktsförklaring med Bodenbo avseende att stänga hyresgapet under de närmaste åren för att på så sätt säkerställa ett godtagbart underhåll samt en sund finansiell stabilitet.