Boden integration och samverkan

BIS är en satsning som syftar till att få ut fler människor i egen försörjning och riktar sig både till asylsökande och till andra, nya eller gamla medborgare. Verksamheten bedrivs i Boden på Sveafältet. Utgångspunkten är att jobba utifrån ett möjlighetsperspektiv med att ta tillvara på varje människas unika egenskaper, kompetenser och förmågor, att stötta personen till att skapa egen försörjning. BIS värdegrund bygger på alla människors lika värde.

Projektet vill skapa förutsättningar för bättre samverkan och integration i Boden. Vårt mål är att skapa en fungerande kedja från utanförskap till innanförskap för såväl asylsökande som för andra, nya eller gamla medborgare. Mycket handlar om att synkronisera och effektivisera insatser som redan görs, för att skapa en sammanhållen väg in i samhället för dem som är nya i Sverige.

Vilka aktörer finns på BIS idag?

  • Studieförbundet Vuxenskolan håller i utbildningar som svenska språket 1-2-3-4, samhällskunskap 1-2-3, boskolan (i samarbete med Bodenbo) och datakunskap.
  • Svenska kyrkan bemannar receptionen på BIS och erbjuder rådgivning i asylärenden.
  • Bodenbo har en områdesutvecklare som står för samordningen på plats. Bedriver innovationslabb genom Svenska Allmännyttan.
  • Övriga aktörer med aktiviteter på plats är; Röda korset, Rädda barnen, Socialtjänsten, The Rokin´ Pots, Bodens kommun, Winternet. Se illustration ovan för aktivitet.

Vad har hänt i projektet det första året? september 2018 – oktober 2019

Det första året har handlat om att få till samarbeten, samla verksamheter och kompetens i samma lokaler. Få till en mötesplats. Receptionen har en mottagnings- och informationsfunktion. Där berättar vi vilka aktiviteter som finns att delta i som kan stötta de sökande att skapa egen försörjning. Mycket handlar om att bistå med rådgivning för att hitta rätt i samhället ex. att skriva CV, fylla i blanketter och inte minst hitta arbete.

Mentorskap ger resultat

Under året har 10 asylsökande elever vid Vuxenskolans svenskautbildning valts ut. De har sedan djupintervjuats av Bodenbo om deras kompetens, yrkeserfarenhet och framtidsmål. Det har gjorts i syfte att hjälpa och stötta personerna till egen sysselsättning och försörjning. Det har resulterat i att 5 personer har fått arbete, 3 personer studerar, 1 är kvar på BIS och lär sig svenska och 1 har flyttat.

Vad är nästa steg för projektet?

Vi har tagit fram ett verktyg för att kunna registrera deltagarna. Nästa steg är att börja använda verktyget för att skapa en kompetensdatabas samt för att få en mätbarhet i projektet. Samtidigt ska vi bygga upp ett mentorprogram. När dessa delar är på plats kan vi börja jobba fullt ut.

Samverkansparter i projektet är Bodenbo, Svenska Kyrkan, Studieförbundet Vuxenskolan och Bodens kommun.

BIS – en del av Allmännyttans innovationslabb

För den som är ny på en ort är det viktigt att ha ett nätverk, både för att kunna få ett jobb och känna sig hemma. Med stöd från Allmännyttans Innovationslabb vill BIS därför experimentera fram metoder för att skapa möten mellan etablerade och icke-etablerade Bodensare – och därigenom bygga broar mellan olika grupper i samhället. Ett annat syfte är att öka förståelsen mellan människor och på det sättet undvika konflikter, tack vare de personliga relationerna mellan olika individer.

Ett av spåren på BIS, som öppnade portarna i september, är en samordning av de olika typer av aktiviteter som finns för dem som är nya i Boden. Ett steg är inrättandet av en gemensam aktivitetskalender, som visar allt som händer på BIS och även utanför BIS lokaler. Målgruppen för kalendern är de som är nya i Boden.
Under tiden som labbet pågår kommer flera olika indikatorer att följas, nämligen

  • Deltagarnas framtidstro kopplat till deras liv och arbetssituation i Boden
  • Antalet nya kontakter bland etablerade och icke-etablerade Bodensare
  • Antalet samarbetspartners som aktivt deltar BIS verksamhet

Allmännyttans innovationslabb är ett samarbete mellan SABO, Hyresgästföreningen, Malmö universitet, Sustainable Innovation, Norrköpings kommun och Hyresbostäder i Norrköping. Projektet delfinansieras av den statliga innovationsmyndigheten Vinnova. I de fyra innovationslabben testas och vidareutvecklas lokala metoder, verktyg och modeller – med fokus på minskad långtidsarbetslöshet, förbättrat skolresultat, stärkt samhällsservice och minskad brottslighet. 

https://www.allmannyttan.se/vad-vi-gor/innovationslabbet-i-boden/

Projektnyheter

 

P4 Norrbottens intervju under BIS 1-årsfirande 17 oktober 2019

Här är länken om du vill lyssna. Klicka här.

Kortfakta

Boden integration & samverkan (BIS)

Besöksadress: Soldatgatan 16, Boden
Öppnade: September 2018
Projektledare Bodenbo: Therése Hedlund