Hyreshöjningen för Bodenbos ca 2100 lägenheter blir 1,96 % och tas ut från 1 februari 2020. Årets hyreshöjning täcker halva kostnadsökningen.

Inför den årliga hyresförhandlingen hade Bodenbo yrkat på 5,26 % i hyreshöjning. Bakgrunden till yrkandet var de kostnadsökningar som skett för främst värme, el, VA och FFI men även att under-hållet skulle vara på samma nivå som år 2018.
Hyresutvecklingen har senaste åren tyvärr inte varit i paritet med kostnadsutvecklingen. Hyres-förhandlingen 2019 resulterade i att underhållet sänktes med 4,2 miljoner kronor jämfört med år 2018. Utfallet av årets hyresförhandling blev 1,96 %. En stor del av kostnadsökningarna kompen-seras genom höjningen men resultatet blir tyvärr att underhållsbudgeten för år 2020 reduceras ytterligare och blir 4,85 miljoner kronor mindre än år 2018.

Följden av en höjning som inte täcker kostnadsökningarna blir en låg hyra, vilket hyresgästerna ser positivt på, men det innebär också neddragningar av underhåll och service. Detta är inte hållbart i längden. För att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för hyresrättens utveckling i Boden måste hyresnivån på ett rimligt sätt tillåtas följa utvecklingen i samhället i stort. Denna utveckling kan inte fortsätta om hyresrätt skall vara ett attraktivt alternativ på bostadsmarknaden säger Johan Johansson, VD Bodenbo.

Tilläggsnot:
Bodenbo som en allmännyttig stiftelse har samma intresse som hyresgästerna, ett bra boende till en rimlig peng! Bodenbo har den lägsta hyresnivån bland de 51 allmännyttiga bolagen i samma storlek. Den årliga förhandlingen om hyran omfattar inte sådana justeringar som påverkar bruksvärdet, som exempelvis ombyggnader eller andra standardhöjande åtgärder. Sådana justeringar genomförs genom separata förhandlingar.

PDF att ladda ner