Det råder brist på bostäder i över hälften av Sveriges kommuner. Framför allt är det hyresbostäder som saknas. Genom konkreta reformförslag i rapporten Allmännyttans byggagenda för ökad och uthållig nyproduktion som SABOs Byggherreråd presenterar på Fastighetsdagarna i Skövde i dag 30 maj  kan bostadsbristen lösas på både kort och lång sikt.

Det finns flera skäl till varför det är svårt att bygga nytt. De höga svenska byggpriserna är ett av dem. Avsaknad av byggbar och detaljplanelagd mark och bristande konkurrens är andra. Mot bakgrund av detta har Byggherrerådet arbetat fram åtgärdsförslag för hur byggandet kan utvecklas, bli bättre och snabbare.

– I vår reformagenda har vi noga valt ut förslag kring lag- och regeländringar som vi idag upplever hindrar byggnationen i Sverige att nå den nivå den behöver vara på. Vi har fokuserat på förändringar som inte bara leder till ökat byggande, utan även leder mot en bättre bostadsmarknad när vi väl minskat bostadsunderskottet, säger Fredrik Törnqvist, ordförande för SABOs Byggherreråd och vd för AB Stångåstaden i Linköping.

Tre åtgärder för snabbare och billigare byggande:

  • Byggandet måste gå snabbare: färre detaljer i detaljplanerna
  • Byggandet måste bli billigare: likställ upplåtelseformerna ekonomiskt
  • Konkurrensen måste öka: underlätta för utländska byggherrar att verka i Sverige och verka för en gemensam europeisk marknad för ökad utländsk konkurrens

– Vi har lösningar på hur byggandet både kan gå snabbare och bli billigare samt hur bostadsmarknaden kan bli mer tillgänglig genom att stimulera ökad rörlighet och konkurrens, säger Fredrik Törnqvist.

Bostadsbristen drabbar i första hand hushåll med svag ekonomi. I bostadsköerna hittar vi framför allt ungdomar, studenter och nyanlända, vilka har svårt att klara hyran i en nybyggd lägenhet.

– De allmännyttiga bostadsbolagen tar idag stort ansvar för att erbjuda bostäder och allmännyttan är kanske kommunernas viktigaste verktyg för att ta ansvar för dem som står utanför arbetsmarknaden. Nu höjer vi blicken. Med ”Allmännyttans byggagenda” går vi på djupet med varför byggandet inte går i takt med samhällets behov, säger Jonas Högset, chef Fastighet & Boende på SABO.

Mer från rapporten Allmännyttans byggagenda för ökad och uthållig nyproduktion:

Byggherrerådets vision för en fungerande bostadsmarknad, en sådan marknad allmännyttan vill vara med och skapa, vilar på två grundpelare:

  1. En bostadsmarknad i balans
  2. Ett byggande som bidrar till hållbar utveckling

Vad innebär visionen?
– Vi har byggt ikapp den absoluta merparten av det underskott som finns nu
– Fortsatt nybyggnation är rimligt lönsam för alla aktörer och det byggs även i lågkonjunktur
– Det finns en blandning av upplåtelseformer
– Det befintliga beståndet är väl utnyttjat och på marknaden råder en sund rörlighet
– De bostäder som byggts håller rätt kvalitet
– Nya bostäder finns i hälsosamma och attraktiva boendemiljöer
– Byggandet har varit marknadsmässigt, långsiktigt hållbart och har genererat god avkastning

Här kan du läsa mer om Byggherrerådet: https://www.sabo.se/network/sabos-byggherrerad/

Här kan du läsa mer om Byggagendan:

https://www.sabo.se/3-satt-att-snabbt-fa-fram-billigare-bostader/

SABOs Byggherreråd:
Fredrik Törnqvist, Stångåstaden, ordförande
Anna Nordén, Framtiden Byggutveckling
Pelle Björklund, Svenska Bostäder
Cathrine Holgersson, Gavlegårdarna
Stefan Sandberg, Uppsalahem
Benth Jensen, Ängelholmshem
Dan Sandén, Skövdebostäder
Terje Johansson, MKB
Jonas Högset, SABO, sekreterare

För kontakt och mer information:
Fredrik Törnqvist, ordförande SABOs Byggherreråd vd Stångåstaden, Tel.0725-74 96 60
Jonas Högset, chef Fastighet & Boende, SABO, Tel. 08-406 55 10