Under oktober/november 2019 påbörjar Boden kommuns VA-avdelningen en inventering och kartläggning för att lokalisera tillskottsvatten i centrala tätorten. Tillskottsvatten kallas allt vatten som kommer in i spillvattenledningen fast att det inte hör hemma där. Det kan vara regn- eller dräneringsvatten som egentligen ska kopplas till dagvattenledningen.

Felkopplade ledningar ökar bland annat risken för att fastigheter drabbas av källaröversvämning. Syftet med kartläggningen är för att säkerställa och dokumentera hur VA-ledningarna är kopplade. För att förebygga källaröversvämningar, bräddningar och minska belastningen till avloppsreningsverket arbetar Kommunen ständigt med att minska mängden tillskottsvatten ledningsnätet för spillvatten.

Som kund/boende i huset påverkas man inte av detta arbete.

Avsikten med denna information är endast i upplysande mening.

Anders Strandberg, enhetschef utredning & projekt VA
Tel: 0921-62150
Mail: anders.strandberg@boden.se